Przetwarzanie informacji

Sposoby przetwarzania informacji, które odczuwamy jako myśli, doznania psychiczne, pozwalające człowiekowi widzieć, słyszeć i mówić oraz czuwających nad procesami sterowania metabolizmem komórek. Na możliwość rozwiązania tego problemu złożyła się wiedza obecnych osiągnięć we wszystkich dziedzinach nauki i techniki, w których zostały wykorzystane elementy i prawa zastosowane w budowie człowieka.

Nadszedł czas aby przerzucić pojęcie myślenia mózgiem jako zbioru komórek nerwowych i ich połączeń na odpowiednio do tego celu zbudowane Urządzenie. Dotychczasowe próby odnalezienia w człowieku odpowiedniego narzędzia, które byłoby w stanie przetwarzać sygnał poprzez zmianę zera na jeden (0 lub 1) nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów.

Z doświadczeń nowej gałęzi wiedzy jaką jest informatyka wiemy, że musi to być rządzenie o olbrzymiej mocy obliczeniowej

Budowa i działanie świadomości.

space1

space3

space4

Znak towarzyszący ludzkości przez tysiąclecia jest niczym innym jak podstawową jednostką przetwarzającą informację, z której składa się Wszechświat.

A jak to udowodniono, informacja to energia.

To na początku Świadomość zbudowała człowieka i włożyła w niego Prawa, które dziś nazywamy dziedzinami nauki takimi jak matematyka, fizyka, biologia, filozofia itd. i nie była mózgiem biologicznym, gdyż biorąc pod uwagę ilość komórek nerwowych istoty szarej i synaps jest to ilość niewystarczająca do przetwarzania tej ilości informacji, która jest potrzebna do sterowania procesami metabolizmu umożliwiającego egzystencję i byciem Ja. Można również postawić problem metabolizmu komórek żyjących samodzielnie i to w różnych ekstremalnych warunkach .

Jedyną możliwością poznania zagadnienia Świadomości jest nowe spojrzenie na zawarte w różnych religiach informacje i przetłumaczenie użytych tam symboli, i ich powiązań, na obecnie używane pojęcia, a dotychczasowe osiągnięcia technologiczne i naukowe powinny ułatwić zrozumienie tego trudnego tematu. Przedstawiony znak związany jest z pojęciami filozofii wschodu, ale czy tylko? Czy nie ma takiego symbolu w religii Judaizmu i Chrześcijaństwie jako spadkobiercy nauk o Bogu, którego Imię poznano jako JHWH? Otóż nikt nie wpadł na pomysł przedstawienia symbolu dwóch splatających się Energii w przestrzeni i przyjrzenia się odwrotnej stronie powstałej kuli. Jeśli dokonamy takiej operacji, to otrzymamy w rezultacie po przekształceniu na płaszczyznę dwa elementy kształtem przypominające “nerki”. Nerki w/g dawnych pojęć i wyobrażeń tego słowa, oraz komentarza zawartego w pojęciach teologicznych oznacza wnętrze człowieka, jego sumienie, czyli ośrodek gromadzenia i przetwarzania informacji.

nerki

Teraz spójrzmy na pewne wydarzenie opisane w Ks. Rodzaju 15,9-21, kiedy Abraham zawiera przymierze z Bogiem. Według nakazu bierze trzy zwierzęta i przecina je na połowę, a części kładzie naprzeciw siebie, oraz dwa gołębie, których jednak nie przecina lecz kładzie obok, a mogą oznaczać podwojenie takich obrazów.

O zmroku pomiędzy częściami przechodzi łuna ognia i zostają potwierdzone słowa przymierza. Tego rodzaju symboliczne przechodzenie pomiędzy przeciętymi połowami zwierząt było formą zawierania przymierza na starożytnym Wschodzie Ks. Jerem.34,18 “… jak z cielcem, którego rozdzieli na dwoje i przeszli między jego połówkami”; 34,19 “którzy przeszli między połówkami cielca”.

Używając naszego języka nazwalibyśmy taką czynność programowaniem, kodowaniem. W ten symboliczny sposób uzewnętrzniano rzeczywistą budowę i działanie podstawowego procesora przetwarzającego sygnały

zero i jeden (0 i 1).

W pierwszej fazie budowy każdy z wewnętrznych elementów posiada po 7 “skrzydeł”, a w następnych etapach poszczególne skrzydła wypadają i służą do budowy innych procesorów w kierunku dodawania skrzydeł na wyższych poziomach, natomiast ukształtowany Procesor umożliwiający działanie we wszystkich możliwych procesach obróbki sygnału posiada na jednej nerce 6 i 3 skrzydła, na drugiej 7 i 5 skrzydeł, oczywiście wszystko znajduje się na sferze kuli.

Procesor w pierwszej fazie może liczyć jedynie na siódemkach, czyli sygnał wyjściowy to 4 x 7 = 28 i okres tej ilości jednostek jest wyjątkowo częstym zjawiskiem w przyrodzie i otoczeniu człowieka, np. pełny cykl faz Księżyca, Saturna i Słońca, okres cyklu kobiecego, okres ciąży 280 dni, cykliczna długość tygodnia czyli pierwszych etapów Tworzenia Świata. Z faktu tego liczba siedem stała się liczbą tajemną i specjalną, przedstawiony powyżej etap kodowania informacji na systemie szóstki jest formą wprowadzania jej do systemu obliczeniowego epoki otwieranej przez pokolenie Abrama.

Procesor jest urządzeniem działającym pod wpływem padającego na skrzydła pola elektromagnetycznego przez energię niesioną przez fotony, a na innych poziomach przez inne nośniki energii np. bozony, które powodują obracanie się skrzydeł. Pomiędzy środkiem nerki i centralnym punktem wewnątrz skrzydeł może powstać przy otwartej drodze sygnał 1, a przy zamkniętej 0. Umożliwia to przejście Energii, którą jest Bóg, jak tego dokonał w cytowanym powyżej obrazie przymierza, gdyż jest On zawsze Twórcą nerki jak to mówi w swoich objawieniach i jest zawsze poniżej konstrukcji całego Procesora.

Zjawisko takie jest wykorzystywane w termodynamice gazów rozrzedzonych, a mówi, że jeśli stosunek między drogą swobodną cząsteczki, a długością łopatek (skrzydeł) jest powyżej 1 to powstaje moment obrotowy i określony mianem liczby Knudsena. W takim urządzeniu posiadającym wiatraczek na osi padające światło powoduje wytworzenie momentu obrotowego i wiatrak się obraca.

W przypadku Procesora wykorzystana jest możliwość tworzenia sygnałów, które na podstawowym elemencie tworzą  SŁOWO .

Jest napisane: “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” Ew. Jana 1,1.

Możemy również przeczytać, że “Bóg jest Duchem” Jan 4,2, to z logicznego związku przedstawionych skojarzeń wynika, że przetłumaczone słowo “duch, duchowy” na język obecnie używany , znaczy  I N F O R M C J A

Facebook